Condiţii generale de furnizare a serviciilor

image_pdfimage_print

I. Noțiuni

Colectare – strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor, în vederea transportării la o instalaţie de tratare;
Deșeuri menajere solide– deșeuri provenite din gospodării și deșeurile similare provenite din comerț, industrie și instituții, inclusiv fracțiuni colectate separate;
Deşeuri periculoase – orice deşeuri care prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase specificate în anexa nr. 3 al Legii nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile. Din acestea fac parte deșeurile toxice, inflamabile, explozive, corozive, infecțioase și altele;
Deșeuri de construcție și demolări- deșeuri generate în urma activităților de construcție și demolări care sunt compuse din: betoane, dale, cărămizi, țigle, gips, carton, asfalt, materiale plastice, metale, lemn, pietre, moloz, pământ, nisip ș.a.;
Deșeuri de echipamente electrice și electronice- deșeuri compuse din: aparate de uz casnic de dimensiuni mari și mici, echipamente informatice și de comunicații electronice, aparate electrice de consum și panouri fotovoltaice, echipamente de iluminat, unelte electrice și electronice, jucării, echipamente pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv, dispozitive medicale, instrumente de supraveghere și control și distribuitoare automate.

 

II. Obiectul contractului


2.1. Obiectul prezentului constituie prestarea serviciilor de colectare, transportare, sortare şi depozitare a deşeurilor menajere solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
2.2. Deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de construcţii şi demolări și deșeurile animaliere nu fac obiectul prezentului contract, iar preluarea acestora se fac prin acord separat. Solicitările pentru acest tip de servicii direct către Operator și se examinează în regim individual.

 

III. Drepturile şi obligaţiile Operatorului


3.1. Operatorul are următoarele drepturi:
a) Să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor prestate;
b) Să aplice la facturare tarifele în vigoare la cantităţile de deşeuri colectate;
c) Să propună modificarea tarifului aprobat în situaţie de schimbare semnificativă a echilibrului valoric al contractului;
d) Să aplice majorări de întîrziere în cazul neachitării facturilor în termenul stabilit;
e) Să notifice în scris Beneficiarul în cazul nerespectării obligaţiilor sale contractuale.

3.2. Operatorul are următoarele obligaţii:
a) Să asigure colectarea şi transportarea deşeurilor menajere în termenul şi graficul prevăzut de Contract;
b) Să informeze Beneficiarii despre modificările de tarif şi alte informaţii necesare;
c) Să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează gunoiul menajer;
d) Să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
e) Să colecteze deşeurile în zilele şi în intervalul orarului stabilit de Părţi. 

 

IV. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului


4.1. Beneficiarul are următoarele drepturi:
a) Să i se presteze serviciile de salubrizare la nivelurile stabilite de Contract;
b) Să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor Contractului;
c) Să fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de către autorităţile administraţiei publice locale sau Operator, după caz.
4.2. Beneficiarul are următoarele obligaţii:
a) Să execute operaţiuni de precolectare în containere, în conformitate cu sistemul de colectare convenit cu  Operatorul;
b) Să procure euro tomberoane pentru deşeuri cu capac plat cu volumul de 1,1 m3.
c) Să execute operaţiunea de precolectare în maximă siguranţă din punct de vedere a sănătăţii oamenilor şi a protecţiei mediului, astfel încît să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deșeuri;
d) Să nu introducă în recipientele de precolectare destinate deșeurilor menakere solide alte deșeuri, prceum: deşeuri de construcție și demolări, periculoase, toxice, explozive, electrice și electronice.
e) Să execute preselectarea deseurilor separat, în cazul cînd a fost dotat cu recipiente special destinate pentru aceasta;
f) Să nu parcheze automobilele proprii pe căile de acces, împiedicând astfel accesul la punctul de colectare a autovehiculelor de colectare şi transport a deșeurilor menajere;
g) Să asigure degajarea căilor de acces, îndepărtarea zăpezii, gheţii şi poleiului de pe porţiunea de trotuar din faţa curţilor, locuintelor (caselor) proprii;
j) Să scoată, conform graficului stabilit în comun cu Operatorul, pubelele de gunoi în faţa porţii locuinţelor (caselor) proprii, iar în caz că pe strada respectivă autovehiculele specializate ale Operatorului nu au acces, sau strada este impracticabilă, să scoată pubelele de gunoi pînă la strada de unde pot fi preluate de către Operator;
k) Să achite contravaloarea facturii pentru serviciile de salubrizare prestate de Operator în termenul stabilit de prezentul contract;
l) Să informeze Operatorul despre orice modificare a datelor de facturare.

 

V. Colectarea deşeurilor menajere


5.1. Colectarea deşeurilor se face în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul managementului deșeurilor, cu respectarea strictă a cerinţelor legislației în vigoare.
5.2. Colectarea deşeurilor de la punctele de colectare se va efectua în conformitate cu graficul stabilit de comun acord al Părților, prevăzut în Anexa nr.1 a prezentului Contract.

 

VI. Tarife, facturare şi modalităţi de plată

6.1. La momentul încheierii prezentului Contract, tariful este indicat în Anexa nr. 1.
6.2. Operatorul își rezervă dreptul de a propune modificarea preţurilor serviciilor o dată în decursul unui an calendaristic. Modificarea prețurilor poate fi efectuată doar cu acordul ambelor Părți. Modificarea prețurilor de va efectua cu minim 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare.
6.3. Facturarea şi achitarea serviciilor se va efectua lunar, iar la înţelegerea părţilor poate fi stabilit alt grafic de achitare.
6.4. Achitarea plăţilor pentru servicii se efectuează în lei, prin transfer bancar pe contul de decontare al Operatorului, conform actului de executare a serviciului şi a contului de plată.
6.5. În caz de neplată în termenul prevăzut, Operatorul este în drept să aplice penalităţi de întârziere în valoare de 0,2% din suma totală neachitată pentru fiecare zi de întârziere a plății. În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor sale de către Operator, Beneficiarul este în drept să aplice o penalitate în valoare de 0,2% din suma totală a prestațiilor neexecutate sau executate necorespunzător. 
6.6. Plata serviciilor se consideră efectuată în momentul parvenirii mijloacelor bănești în contul bancar al Operatorului.
6.7. Plata pentru colectarea şi transportarea reziduurilor voluminoase, deșeuri din construcţii, deşeurile de grădină şi alte deșeuri, care nu constituie obiectul prezentului Contract, se stabilește printr-un acord suplimentar al Părţilor.

 

VII. Responsabilităţile părţilor și soluționarea litigiilor


7.1. În desfășurarea activității sale, Operatorul va acționa în conformitate cu principiile și valorile prevăzute de Codul de etică și conduită profesională și Politica anticorupție. Totodată, Operatorul încurajează și Beneficiarul să respecte aceste principii și valori. 

7.2. Operatorul şi Beneficiarul poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi condiţiile prezentului Contract.
7.3. În cazul neachitării facturii în decurs de 30 zile, Operatorul poate suspenda executarea Contractului, cu un preaviz de 5 zile. Reluarea prestării serviciului se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea integrală a plăţilor restante.
7.4. Refuzul total sau parţial al Beneficiarului de a achita o factură emisă de Operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 5 zile de la data primirii facturii.
7.5. Operatorul nu poartă răspundere pentru întreruperea graficului de colectare, transportare a deşeurilor menajere, dacă este închis accesul pentru colectarea deşeurilor sau în alte cazuri care nu țin de voința acestuia, cum ar fi: ploi torenţiale, înzăpeziri, alte calamități naturale. În cazul at, Operatorul va anunţa Beneficiarul despre termenele suplimentare de prestare a serviciilor.
7.6. Operatorul este în drept să înceteze prestarea serviciilor dacă Beneficiarul nu achită factura de plată timp de o lună.

 

VIII. Forţa majoră


8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră. Partea care invoca forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor acesteia.  

 

IX. Durata contractului

9.1. Contractul este încheiat pe o perioadă de 1 an calendaristic.
9.2. În cazul lipsei unei solicitări în formă scrisă a uneia dintre părţi privind rezilierea Contractului, termenul Contractului se prelungeşte pentru 1 an calendaristic în mod tacit.

 

X. Modificarea, suspendarea şi rezilierea contractului


10.1. Modificarea prezentului contract este valabilă numai cu acordul în formă scrisă a ambelor Părţi.
10.2. Contractul poate fi reziliat în orice moment cu acordul Părţilor.
10.3. Oricare dintre Părți are dreptul să rezilieze înainte de termen prezentul Contract, în cazul în care cealaltă Parte  nu a execută sau execută necorespunzător obligațiile prevăzute de prezentul Contract. Iniţierea rezilierii se face printr-o cerere scrisă, adresată celeilalte Părți.
10.4. Rezilierea contractului va avea efect la finele lunii următoare de la primirea cererii de reziliere.
10.5. Contractul poate fi suspendat pentru o perioadă determinată numai cu acordul în formă scrisă a ambelor Părţi.
10.6. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) una dintre părţi nu respectă obligaţiile sale, după care este înștiințată în formă scrisă;
b) în cazul rezilierii lui înainte de termen;
c) dispare obiectul contractului;
d) lichidarea Operatorului;
e) prejudicierii dintr-o cauză de forţă majoră în cazul imposibilităţii obiective a Operatorului de a presta servicii pînă la expirarea contractului.
10.7. Rezilierea prezentului Contract nu va afecta în niciun mod obligaţiile apărute până la rezilierea acestuia.

XI. Soluționarea litigiilor

11.1. Litigiile apărute în perioada valabilității prezentului Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. Dacă Părţile nu ajung la o înţelegere, litigiul va fi soluţionat de instanța de judecată competentă.

 

XII. Dispoziții finale


12.1. Orice notificare adresată celeilalte părţi contractante este valabilă numai dacă ea este prezentată în formă scrisă, expediată prin poștă, la adresa de email sau alte mijloace de comunicare legale.
12.2. Prezentul Contract, împreună cu Anexele, care sunt parte integrantă a acestuia, reprezintă voinţa Părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală sau scrisă dintre Părți, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
12.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte, avînd aceeaşi putere juridică.
12.4. Relaţiile dintre Părţi, care nu sînt reglementate de prezentul Contract, se reglementează de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.

image_pdf