Codul de etică și conduită profesională

image_pdfimage_print

Aprobat prin Ordinul nr. 86 din 14.05.2021


Dispoziții generale

Prezentul Cod de etică şi conduită profesională defineşte valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care angajații ”ABS” S.R.L. trebuie să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul companiei, în concordanţă cu valorile şi obiectivele organizaţiei. Codul principiile și valorile care au fost şi vor continua să fie viabile pentru succesul viitor al companiei


Rolul Codului este să ghideze comportamentul moral şi profesional al angajaților şi colaboratorilor ”ABS” S.R.L, atât în timpul activităţii profesionale, cât şi în afara acesteia, în măsura în care afectează imaginea întreprinderii.

Obiectivul Codului este să contribuie la crearea unei culturi organizaţionale la nivelul întreprinderii ”ABS” S.R.L. şi a unui climat etic care să determine angajații şi colaboratorii să acţioneze cu încredere reciprocă şi profesionalism în interesul întreprinderii și să desfășoare activități de afaceri echitabile, transparente și legale.

Codul de etică şi conduită profesională pune accent pe formarea şi dezvoltarea discernământului moral al angajaților şi colaboratorilor ”ABS” S.R.L  în concordanţă cu valorile şi principiile organizaţionale, şi nu pe o respectare mecanică a normelor de conduită conţinute de acesta.

Codul de Conduită constă dintr-un set de principii, valori și normele de comportament privind desfășurarea activității ”ABS” S.R.L. Codul nu înlocuiește și nu contestă legislația Republicii Moldova, recunoscând supremația statului de drept.


Misiune

Misiunea ”ABS” S.R.L. este de a crea valoare pe termen lung prin activitatea de gestionare eficientă a deșeurilor și asigurarea de servicii la standarde excepționale pentru clienți, în condiții de siguranță, permanență, accesibilitate și sustenabilitate.

Viziune

 Viziunea ”ABS” S.R.L. este să devenim cea mai de succes companie din domeniul gestionării deșeurilor prin implementarea tehnologiilor performante de colectare, transportare și valorificare a deșeurilor, contribuind astfel la crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare. 

 

VALORI ŞI PRINCIPII

 

1. Inovaţie

Printr-o dezvoltare continuă a practicilor de afaceri, a know-how-ului şi a tehnologiilor, ”ABS” S.R.L.  aspiră la performanţe excepţionale şi doreşte să se poziţioneze ca lider în domeniul său de activitate pe termen lung și în mod durabil.

2. Responsabilitate socială

”ABS” S.R.L. va dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile consumatorului, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Serviciile ”ABS” S.R.L.  sunt orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate.

”ABS” S.R.L.  răspunde cerințelor pieței prin apropierea față de client, profesionalism, dorinţa de inovaţie şi preţul accesibil. Totodată protecția mediului înconjurător, responsabilitatea faţă de comunitate şi dezvoltarea durabilă sunt deosebit de importante pentru compania ”ABS” S.R.L.   Compania încurajează de asemenea cercetarea şi inovaţia pentru a dezvolta know-how-ul în domeniul asigurării calității şi securității, al valorificării şi reciclării materialelor, al economiei de resurse naturale, cât şi al reducerii efectelor nocive ale anumitor activități.

3. Integritatea

 Integritatea înseamnă consistența dintre acțiuni, valori, principii și reguli de drept. În mediul de afaceri, o organizaţie este considerată integră dacă informează corect opinia publică și părțile interesate cu privire la ce are de gând să facă (transparență), dacă face ceea ce a spus că va face (consecvenţă, predictibilitate și verticalitate) şi îşi asumă responsabilitatea deciziilor şi acţiunilor sale (este responsabilă atât legal cât şi social).
”ABS” S.R.L. și angajații său formează un colectiv cu o conduită corectă şi onestă, care dă dovadă de consistență între acțiuni, valori, principii și reguli de drept.

4. Loialitatea

 Fiecare angajat al  ”ABS” S.R.L. este devotat organizaţiei, părților interesate și comunității/societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât şi în numele organizației.

5. Responsabilitatea

  În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajații ”ABS” S.R.L au responsabilitatea morală fundamentală de a acționa cu bună-credință şi de a întreprinde doar acele acţiuni care asigură un impact pozitiv asupra companiei și societăţii în ansamblul ei, sau care fac ca impactul negativ asupra acestora să fie cât mai mic cu putinţă. 

6. Obiectivitate

”ABS” S.R.L.  şi angajații săi se caracterizează prin imparţialitate şi nu permit ca raţionamentul profesional să fie influenţat de prejudecăţi, conflicte de interese sau alți factori de influenţă nedoriți care pot să intervină pe parcursul desfășurării activității profesionale.

7. Transparenţă

”ABS” S.R.L. își desfășoara activitatea într-o manieră deschisă faţă de public și oferă acces liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public, iar angajații săi se află într-un dialog deschis şi constructiv, cu toate părţile interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism.

8. Nediscriminare

 ”ABS” S.R.L.,  angajații săi, precum şi partenerii săi nu vor avea atitudini discriminatorii faţă de nimeni, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenenţă politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării.

9. Concurenţă loială


Angajaţilor ”ABS” S.R.L. le este interzisă efectuarea oricăror acţiuni de concurenţă neloială care să lezeze interesele legitime ale consumatorilor sau competitorilor, asigurând astfel o concurenţă loială şi echitabilă în domeniul propriu de activitate.

10. Respect

 Angajații ”ABS” S.R.L. . vor da dovadă de respect în interacţiunile cu alte persoane, atât în cadrul activităţilor lor profesionale cât şi în viaţa lor personală, având în vedere că, prin natura sa, orice model de comportament servește drept exemplu pentru clienți, furnizori, parteneri, autorități publice și societate în ansamblu. 

 

 

Normele de etică și conduită

 1. Dispoziţii generale

1.1. Normele de conduită se aplică în mod obligatoriu angajațiiui “ABS” S.R.L.de la toate nivelurile ierarhice din structura organizatorică.
1.2. Toți angajații “ABS” S.R.L.trebuie să cunoască, să însuşească şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui Cod de etică și conduită profesională.

 1. Definiţii

Corupţie – Folosirea abuzivă a puterii încredinţate prin atribuţiile unei funcţii deţinute în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup.

Plată de facilitare – O plată suplimentară efectuată pentru a  determina o persoană să-şi îndeplinească în mod corect obligaţiile profesionale, ceea ce poate conduce la un tratament preferenţial.

Avertizare de integritate – sesizarea de către angajații “ABS” S.R.L., un furnizor sau un client al său, a situaţiilor de management defectuos, nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor și procedurilor, corupție sau alte încălcări ale legislației în vigoare.

Conformitate –  respectarea de către organizație a prevederilor cadrului de reglementare aplicabil activităților sale, a normelor și standardelor proprii, precum și a codurilor de conduită și profesionale și a standardelor abilitate pe piața sau industria aferentă. Angajații “ABS” S.R.L.respectă Constituţia Republicii Moldova, precum şi toate prevederile legale ale cadrului de reglementare aplicabil activităţilor sale.

Conflictul de interese – situaţia în care angajații organizaţiei are un interes personal, direct sau indirect, ce contravine interesului organizaţiei, astfel încât afectează sau ar putea afecta obiectivitatea şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.

Interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut de angajații organizației, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu.

Abatere disciplinară – orice faptă săvârşită, cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând în acţiune sau inacţiune, prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea organizaţiei.

Concurenţă neloială – orice act sau faptă contrară uzanţelor corecte în activitatea industrială şi de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor, precum şi de efectuare a prestărilor de servicii.

Organizaţie – ansamblul structurilor “ABS” S.R.L.şi a filialelor sale, precum şi a altor entităţi din cadrul grupului, indiferent dacă au sau nu personalitate juridică.

 1. Conformitatea

3.1. “ABS” S.R.L. îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative şi de reglementare din Republica Moldova.

3.2.
Angajații “ABS” S.R.L. au obligaţia ca, prin actele şi faptele sale, să respecte reglementările din domeniul de activitate, regulamentele interne şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.

3.3. Angajații “ABS” S.R.L.trebuie să respecte şi să aplice principiile prezentului Cod de etică şi conduită profesională.

3.4. Angajații “ABS” S.R.L. trebuie să respecte dispoziţiile interne, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare legii, bunelor practici şi standardelor pe care “ABS” S.R.L. s-a angajat să le respecte.

3.5. Angajații “ABS” S.R.L.trebuie să acţioneze, pe cât posibil, astfel încât să nu fie afectată imaginea “ABS” S.R.L.

3.6. Managementul “ABS” S.R.L. trebuie să respecte valorile şi politicile companiei şi să coordoneze activitatea societăţii în conformitate cu acestea.

3.7. Managementul “ABS” S.R.L. are obligaţia să elaboreze şi să adopte politici pentru: fraudă și corupție, spălare de bani, avertizare de integritate, precum și să evalueze gradul de implementare a acestora, altfel riscând să fie răspunzător pentru lipsa de conformitate, în solidaritate cu angajații de execuţie direct răspunzător.

3.8. Angajații “ABS” S.R.L. trebuie să elaboreze şi să propună spre aprobare procedurile pentru punerea în aplicare a politicilor, să le aplice şi să monitorizeze implementarea acestora, raportând periodic managementului cu privire la procesul de implementare şi la problemele întâlnite pe parcursul acestuia.

3.9. “ABS” S.R.L.este responsabilă pentru depunerea diligenţelor necesare predicției şi limitării efectelor negative ale neconformităţilor rezultate din actele angajaților atunci când acesta acţionează în numele “ABS” S.R.L.

3.10. Managementul “ABS” S.R.L.este responsabil pentru adoptarea de politici şi măsuri care să asigure derularea activităţii în condiţii de conformitate.

 

 1. Informarea corectă

4.1. Angajații “ABS” S.R.L. informează corect şi complet publicul cu privire la toate specificațiile serviciilor sale.

4.2. Angajații “ABS” S.R.L. sunt atenți la nevoile reale ale clienților şi oferă soluţii competitive atât pentru necesitățile prezente, cât şi pentru cele viitoare ale acestora, fără a afecta însă concurenţa loială.

4.3. “ABS” S.R.L.asigură, prin intermediul rețelelor de socializare, un spațiu de dialog și publicare a opiniilor partenerilor, clienţilor și altor părți interesate.

 1. Concurenţa loială şi clauza antitrust

5.1. “ABS” S.R.L.se angajează să nu participe la:

5.1.1. Practici concertate de tipul cartelurilor sau înţelegerile cu competitorii;

5.1.2. Înţelegeri care limitează relaţiile cu furnizorii sau clienţii;

5.1.3. Utilizarea abuzivă a poziţiei dominante, atât pe piaţa pe care deţine această poziţie, cât şi pe cele conexe.

5.2. “ABS” S.R.L.nu va participa prin reprezentanţii săi la nici o formă de contact (direct/indirect) între organizaţii, care are ca obiect sau efect fie influenţarea comportamentului pe piaţă al unui concurent prezent sau potenţial, fie dezvăluirea comportamentului pe care organizaţia a decis sau intenţionează să îl adopte pe o piaţă unui asemenea concurent. În cazul în care un reprezentant al “ABS” S.R.L. constată în cadrul unei întâlniri de afaceri că subiectul acesteia are legătură cu stabilirea unor astfel de practici, va denunţa participanţilor caracterul acestei întâlniri şi va solicita să se consemneze în scris motivul pentru care părăsește întâlnirea.

 1. Combaterea corupţiei

 

6.1. Angajații “ABS” S.R.L.nu trebuie să folosească atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

6.2. Managementul “ABS” S.R.L.trebuie să elaboreze o politică de toleranţă zero față de corupţie şi fraudă, politică pe care are obligaţia să o revizuiască periodic.

 1. Evitarea conflictelor de interese

7.1. Angajații “ABS” S.R.L.nu trebuie să se angajeze direct ori indirect în relaţii de afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită şi cu conştiinciozitate a obligațiilor de serviciu.

7.2. Angajații “ABS” S.R.L. nu trebuie să se lase influenţați de interesele personale, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților şi nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

7.3. Angajații “ABS” S.R.L.trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera antagonisme între interesele organizaţiei şi propriile interese, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților, respectând totodată prevederile legale și procedurile interne referitoare la conflictul de interese.

7.4. Angajații  ”ABS” S.R.L.trebuie să evite orice implicare directă sau indirectă în orice fel de activităţi, asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale angajațiiui companiei, atunci când acesta acţionează în interesul “ABS” S.R.L.

7.5. Angajații “ABS” S.R.L.trebuie să se abţină de la orice conflict de interese. Orice posibil conflict de interese trebuie declarat, prin intermediul unei declaraţii scrise, adresată superiorului sau persoanei responsabile desemnate. 

7.6. În cazul în care un reprezentant al angajațiiui “ABS” S.R.L.este implicat într-un conflict de interese, conducerea “ABS” S.R.L.trebuie să analizeze şi să soluţioneze situaţia împreună cu departamentul competent.

7.7. Angajații “ABS” S.R.L. implicați în procesele decizionale, trebuie să completeze o declaraţie de interese sau o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciun conflict de interese şi să o depună la superiorul său sau persoanei responsabile desemnate. Declaraţia de interese va fi adusă la zi şi redepusă la începutul fiecărui an sau oricând apare o schimbare relevantă în situaţia angajatului respectiv.

 1. Utilizarea lobby-știlor

 

8.1. “ABS” S.R.L. și angajații săi se vor abține de la utilizarea persoanelor fizice sau juridice care se așteaptă să exercite o influență inadecvată asupra decidenților pentru a promova interesele companiei. “ABS” S.R.L.se va abține deasemenea de a promite, a da sau a oferi, direct sau indirect, orice avantaj necuvenit persoanelor care exercită sau pot exercita o asemenea influență inadecvată față de un decident.

8.2. “ABS” S.R.L.își va promova interesele legitime în relație cu orice decident prin participarea publică transparentă la procesul de luare a deciziilor.

 

 1. Finanţarea partidelor politice

 

9.1. “ABS” S.R.L. se angajează să nu finanțeze direct sau indirect partide sau formațiuni politice pe teritoriul Republicii Moldova, ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, “ABS” S.R.L. nu va susţine public un candidat sau un partid politic pe perioada campaniei electorale sau în alegeri.

9.2. Angajațiiui “ABS” S.R.L.nu îi este interzis să simpatizeze sau să facă parte din formaţiuni politice legal constituite, în condiţiile în care preocupările lor politice nu afectează performanţa profesională şi nu se face propagandă la locul de muncă.

 

 1. Protejarea activelor organizaţiei

10.1. Angajații “ABS” S.R.L. au obligaţia să protejeze activele şi resursele organizației şi să prevină deteriorarea, vandalizarea sau utilizarea incorectă şi/sau neautorizată a acestora. Totodată, este interzisă utilizarea activelor şi resurselor “ABS” S.R.L.în beneficiu personal.

10.2. Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din proprietatea organizaţiei, trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior.

10.3. La încetarea contractului individual de muncă, angajații au obligaţia de a returna ceea ce aparţine de drept organizaţiei, inclusiv documente (atât în format fizic cât şi în format electronic).

10.4. Proprietatea intelectuală a organizaţiei va fi protejată de către angajații săi.

 

 1. Egalitatea şi diversitatea

 

11.1. “ABS” S.R.L.respectă şi garantează tratamentul egal şi nediscriminatoriu în relaţia cu angajații, partenerii, colaboratorii şi clienţii săi.

11.2. În exercitarea atribuțiilor, angajații “ABS” S.R.L. au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura transparenţa, imparţialitatea şi eficacitatea necesare pentru a câştiga şi a menţine încrederea partenerilor, colaboratorilor şi clienţilor săi. La fel, angajații au obligația să asigure egalitatea de tratament şi să se abțină de la acte de discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice.

 

 1. Cadourile și cheltuielile de protocol

 

12.1. Angajații “ABS” S.R.L. nu solicită şi nu acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor, etc. și care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiei deţinute.

12.2. În cazul în care angajatului “ABS” S.R.L. îi sunt oferite cadouri în timpul exercitării funcţiei, acesta are obligaţia de a declara orice cadou. Cadourile care depăşesc valoarea de 1000 lei vor fi înregistrate într-un registru special. După înregistrare, cadourile vor fi lăsate “ABS” S.R.L. spre folosință.

12.3. Cheltuielile cu participarea la conferinţe şi seminarii în cadrul cărora angajații reprezintă “ABS” S.R.L.vor fi suportate de către organizaţie, în conformitate cu procedurile interne ale acesteia.

 

 1. Confidenţialitatea

 

13.1. “ABS” S.R.L. și angajații săi convin ca, pe toată durata contractului de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului. Excepţie de la această regulă o constituie doar sesizările faptelor ce contravin legii, depuse la autorităţile competente.

13.2. Este interzisă dezvăluirea datelor personale referitoare la angajați, fără consimţământul acestora, excepție făcând cazurile în care există cerințe legale în acest sens.

13.3. Este interzisă dezvăluirea informațiilor obținute pe parcursul derulării activității profesionale care ar putea fi utilizate pentru a afecta concurența corectă pe parcursul derulării procedurilor de achiziții.

13.4. Angajații trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite în timpul activităţilor profesionale şi să nu le divulge în interes personal, direct sau indirect unei terţe părți. Aceste informaţii sunt proprietatea “ABS” S.R.L.şi nu pot fi divulgate în afara organizaţiei.

13.5. Obligaţia respectării confidenţialităţii se menţine chiar şi după încheierea relaţiei profesionale dintre angajații companiei şi “ABS” S.R.L. în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile contractului individual de muncă, acolo unde este cazul.

13.6. Se interzice folosirea informaţiilor obţinute de către angajații “ABS” S.R.L.în cursul activităţii profesionale în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale organizaţiei.

13.7. “ABS” S.R.L. garantează confidenţialitatea informaţiilor de care dispune, iar prelucrarea acestora se realizează prin metode care asigură transparenţă maximă pentru părţile interesate şi care nu permit accesul terţilor.

13.8. Nu se vor transmite datele clienţilor către terţe părţi, cu excepţiile prevăzute de legislația în vigoare.

 

 1. Hărţuirea

 

14.1. Angajații “ABS” S.R.L.trebuie să aibă o ţinută decentă şi adecvată.

14.2. Sunt strict interzise abuzurile, ameninţările, intimidarea sau hărţuirea fizică, verbală sau sexuală.

 

 1. Spălarea de bani

15.1. “ABS” S.R.L. nu va lua parte la activităţi de spălare de bani şi se angajează să elaboreze şi să implementeze politici şi mecanisme de combatere a acesteia, în conformitate cu directivele și standardele europene și internaționale, precum și cu legislația națională și internațională în vigoare.

 1. Transparenţa

16.1. Organizaţia recunoaşte rolul fundamental al mijloacelor de informare şi realizează o comunicare transparentă către public, prin toate mediile de comunicare. În raport cu societatea civilă, angajații “ABS” S.R.L.acţionează în baza principiilor transparenţei, respectului, precum şi a grijii pentru imaginea organizaţiei.

16.2. “ABS” S.R.L.și angajații său acţionează cu promptitudine, într-o manieră completă şi fără discriminare, răspunzând atât nevoilor de informare corectă a publicului, cât şi solicitărilor de informaţii cu caracter public. Relaţia “ABS” S.R.L. cu mass media se bazează pe respectarea reciprocă a rolurilor şi obligaţiilor părţilor precum şi a exigenţelor de confidenţialitate comercială.

16.3. “ABS” S.R.L.va publica informaţii despre politica salarială a organizaţiei, respectând însă confidenţialitatea datelor personale ale angajațiiui său.

16.4. Solicitările de informații de orice fel primite de către “ABS” S.R.L.din partea reprezentanţilor mass-media sau terților se redirecţionează către departamentul de comunicare din cadrul organizaţiei.

16.5. Informaţiile oferite de “ABS” S.R.L.sunt explicite, exacte, transparente şi complete din punctul de vedere al conținutului, astfel încât să permită celor cărora le sunt adresate luarea unor decizii în deplină cunoştinţă.

 

 

Clauze specifice

 

 1. Relaţia cu angajații, inclusiv selecţia şi evaluarea angajaților

17.1. Angajații “ABS” S.R.L.trebuie să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect în relaţiile cu superiorii, colegii, subordonații, cât și cu clienţii organizaţiei, în vederea desfăşurării activităţilor zilnice într-un climat favorabil.

17.2. “ABS” S.R.L.trebuie să asigure un mediu propice lucrului în echipă şi să promoveze în mod activ valorile prezentului Cod de etică şi conduită profesională.

17.3.  Angajații “ABS” S.R.L. trebuie să promoveze, în cadrul serviciului, relaţii bazate pe responsabilitate, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional.

17.4. Managementul “ABS” S.R.L. trebuie să fie un model de comportament etic şi să promoveze un climat organizațional în care valorile, politicile şi standardele de etică ale organizaţiei să fie cunoscute şi respectate.

17.5. În cadrul companiei “ABS” S.R.L., canalele de comunicare trebuie să fie deschise atât dinspre management către personal cât şi dinspre personal către management, comunicarea fiind bazată pe încredere şi respect reciproc între angajații organizaţiei de la toate nivelurile ierarhice.

17.6. “ABS” S.R.L.trebuie să utilizeze practici corecte de angajare, care vor include evaluarea obiectivă, evitarea conflictelor de interese şi a mitei, precum şi interzicerea oricăror forme de discriminare în luarea deciziilor cu privire la selecţia şi evaluarea angajatului.

17.7. Deciziile cu privire la angajare şi promovare trebuie să se ia exclusiv în avantajul organizaţiei, pe baza evaluării pregătirii profesionale, a realizărilor și a conduitei individuale a candidatului, cu respectarea legislației în vigoare.

17.8. “ABS” S.R.L. trebuie să ofere un tratament echitabil tuturor angajaților săi, inclusiv plata egală pentru munca egală, şi trebuie să asigure acestora sprijin pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale şi formare profesională continuă.

17.9. Atunci când există o divergenţă de opinii sau o disensiune între doi sau mai mulţi angajați ai “ABS” S.R.L.,  este indicat ca aceste persoane să analizeze problema şi să o rezolve pe cale amiabilă.

17.10. Atunci când situaţia nu se poate remedia pe cale amiabilă de către părţile implicate, cazul este trimis la departamentul de etică al organizaţiei, care va media situația.

 1. Relaţia cu autorităţile

18.1. Prin angajații săi, “ABS” S.R.L. asigură relaţii de colaborare cu autorităţile locale, centrale precum și cu alte entități, bazate pe principii de corectitudine şi transparenţă, fără a compromite independenţa şi obiectivele economice ale organizaţiei şi cu respectarea principiilor de comportament şi valorilor acestui Cod de etică şi conduită profesională.

18.2. În relațiile cu autoritățile, angajații “ABS” S.R.L. vor refuza orice solicitări de intervenţie sau sugestii de intermediere care ar putea afecta desfăşurarea legală a unor activităţi din cadrul organizaţiei, inclusiv pe cele făcute prin oferirea în schimb de avantaje necuvenite.

18.3. “ABS” S.R.L.va reacţiona în mod solidar cu celelalte organizații din domeniul său de activitate la orice presiune de corupție, orice estorcare de fonduri sau orice acțiune de obstrucționare nelegitimă din partea autorităților guvernamentale sau locale.

 

 1. Relaţia cu partenerii de afaceri

 

19.1. “ABS” S.R.L. prin angajații săi, promovează concurenţa deschisă şi cinstită, cu derularea de relaţii contractuale în mod onest şi legal.

19.2. “ABS” S.R.L. îşi bazează relaţiile cu partenerii şi clienţii pe practici legale, eficiente şi corecte, construind relaţii pe termen lung, demonstrându-și valoarea și integritatea.

19.3. Angajații “ABS” S.R.L. sunt obligați:

19.3.1. Să cunoască foarte bine serviciile pe care organizaţia le oferă şi în mod special avantajele şi beneficiile relevante pentru fiecare partener şi client;

19.3.2. Să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale legislaţiei în vigoare în relaţiile cu partenerii şi clienţii şi să nu încerce să obţină avantaje personale prin utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţă;

19.3.3. Să promoveze valorile şi principiile etice ale “ABS” S.R.L. în relaţiile cu partenerii şi clienţii, invocând, ori de câte ori este nevoie, prevederile Codului de etică şi conduită profesională şi standardele profesionale ale organizaţiei;

19.3.4. Să nu trateze partenerii şi clienţii în mod preferenţial, favorizându-i pe unii în detrimentul celorlalţi, pe criterii de prietenie, simpatie etc.;

19.3.5. Să acorde tratament egal tuturor partenerilor şi clienţilor şi să respecte regulile și procedurile cu stricteţe.

19.4. “ABS” S.R.L. este responsabilă fiscal față de societate și se angajează să implementeze programe de combatere a evaziunii fiscale la nivelul organizaţiei și să includă clauze corespunzătoare în relațiile comerciale cu furnizorii, partenerii și distribuitorii.

19.5. “ABS” S.R.L.utilizează o clauză de calitate în contractele comerciale cu furnizorii și partenerii prin care aceștia pun la dispoziție specificațiile bunurilor și serviciilor utilizate în producerea propriilor bunuri furnizate organizației, în executarea de lucrări sau prestarea de servicii destinate acesteia, în vederea publicării pe site, dacă este cazul.

19.6. “ABS” S.R.L.utilizează clauze de integritate și transparență în toate relațiile sale comerciale cu entități publice și private.

19.7.  “ABS” S.R.L.va include în contractele sale cu partenerii de afaceri o clauză referitoare la obligaţia acestora de a respecta prevederile prezentului Cod care le sunt incidente.

19.8. Angajații  care reprezintă “ABS” S.R.L.în cadrul unor organizaţii internaţionale, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi firmei în care activează.

19.9. În deplasările în afara ţării, angajații “ABS” S.R.L. sunt obligați să aibă o conduită adecvată regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă, atâta timp cât acestea nu contravin legislației naționale și prezentului Cod.

19.10. “ABS” S.R.L. abordează o atitudine obiectivă în raport cu problemele de interes ale partenerilor și clienților săi.

 

 1. Relaţia cu comunitatea

 

21.1. “ABS” S.R.L. prin reprezentanţii săi, promovează un dialog deschis şi continuu cu clienţii, autorităţile publice, riveranii, organizaţiile nonguvernamentale şi alte părţi interesate de probleme generale de mediu.

21.2. Angajații “ABS” S.R.L.monitorizează permanent respectarea nivelurilor de calitate prestabilite, percepţia clienţilor cu privire la calitate precum şi gradul de satisfacere a nevoilor acestora în raport cu serviciile prestate.

21.3. “ABS” S.R.L.aderă la principiile dezvoltării durabile.

21.4. Angajații “ABS” S.R.L. respectă reglementările legale în vigoare, sunt conștienți de responsabilitatea sa față de mediul înconjurător și participă, atât la realizarea performanţelor de mediu cât și la dezvoltare durabilă.

21.5. “ABS” S.R.L. își asumă obligația de remediere a tuturor consecințelor negative ale activităţii sale care nu au putut fi evitate, concomitent cu demararea unor programe de prevenire a unor riscuri similare.

21.6. “ABS” S.R.L.este preocupată de educarea, conștientizarea, instruirea și motivarea angajaților săi în vederea creării unei culturii organizaționale de mediu.

21.7. “ABS” S.R.L. se angajează ca orice activitate generatoare de venituri să contribuie la dezvoltarea socială și economică a comunităților pe termen mediu și lung de o manieră concretă și evaluabilă.

21.8. “ABS” S.R.L. dezvoltă, adoptă și implementează programe de responsabilitate socială prin procese participative cu partenerii sociali și alte părți interesate.

 

Clauze privind aplicarea codului

 

 1. Implementarea Codului

 

22.1. Prevederile prezentului Cod de etică şi conduită profesională se aduc la cunoştinţa angajaților, în mod formalizat, după cum urmează:

22.1.1 pentru angajații existenți în statul de funcții al organizației, de către conducătorii ierarhici, la data intrării în vigoare a acestuia;

22.1.2 pentru noii angajați, de către departamentul de resurse umane, cu atribuții în acest sens, înainte ca aceștia să înceapă activitatea;

22.1.3 pentru întregul personal acest Cod trebuie să devină parte a acordului pe care îl are cu “ABS” S.R.L. independent de natura juridică a acestuia.

22.2. Prezentul Cod va fi adus la cunoştinţa, contra semnătură, tuturor angajaților.

22.3. Orice modificare care intervine în conţinutul Codului de etică şi conduită profesională este supusă procedurii de informare a angajaților, în conformitate cu punctul 22.1

 

 1. Structura de etică

 

23.1. În urma adoptării acestui Cod de etică și conduită profesională, “ABS” S.R.L. va desemna un consilier de etică pentru a operaţionaliza această structură.

23.2. Atribuţiile acestui angajat vor fi: elaborarea, implementarea, monitorizarea şi perfecţionarea politicilor şi procedurilor aferente Codului de etică și conduită profesională, precum şi dezvoltarea unui mecanism independent pentru analiza conformității cu angajamentele stabilite în cadrul prezentului Cod.

 1. Sistemul de avertizare de integritate

  24.1.“ABS” S.R.L.adoptă și implementează o politică dedicată avertizării de integritate. Această politică se bazează pe principiile expuse în prezentul Cod de etică și conduită profesională.

 

 1. Răspundere și sancțiuni

25.1. Nerespectarea Codului de etică şi conduită profesională este considerată abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor legale şi reglementărilor interne în vigoare.

25.2. În cazul în care există sesizări din interiorul sau din afara organizaţiei cu privire la încălcarea prevederilor prezentului Cod de etică şi conduită profesională de către angajații organizației, vor fi efectuate cercetări administrative, conform legislaţiei în vigoare.

25.3. Problemele etice apărute în cadrul organizaţiei vor fi aduse la cunoştinţa persoanei care se ocupă de soluţionarea cazului.

25.4. Cazurile de conduită inadecvată şi măsurile adoptate vor fi popularizate în rândul angajaților, cu păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii persoanelor implicate.

25.5. Respectarea dispoziţiilor prezentului Cod de etică şi conduită profesională este o condiţie obligatorie pentru toți angajații “ABS” S.R.L., inclusiv pentru angajații delegați sau detaşați.

25.6. Prezentul Cod de etică şi conduită profesională intră în vigoare de la data aprobării sale.

25.7. Dispoziţiile prezentului Cod de etică şi conduită profesională se completează cu prevederile aplicabile din actele normative în vigoare.

image_pdfimage_print